DA Z PIDAN HODNOTY

PKLADY POSKYTOVANCH SLUEB V OBLASTI DPH

Registrace k dani z pidan hodnoty

Registrace DPH skupiny

Pprava piznn k dani z pidan hodnoty, souhrnnho hlen a hlen Intrastat

Pomoc pi dostech o vrcen DPH zaplacen v cen zbo i slueb v zahrani

Oven sprvnho postupu pi uplatnn dan z pidan hodnoty

Navren krok pro maximalizaci vyuit nroku na vrcen dan z pidan hodnoty

Daov konzultace k dani z pidan hodnoty

Finann modelovn DPH dopad

Posouzen vlivu zmn daov legislativy na obchodn model

Otzky DPH v zahrani een ve spoluprci s partnerskmi kancelemi

Simulovan daov kontrola v oblasti dan z pidan hodnoty

Jednn se sprvcem dan a pedchzen a een daovch spor