DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ)

NABÍZENÉ SLUŽBY K PŘIZNÁNÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Příprava daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí).
Kontrola daňového přiznání připraveného klientem.
Poradenství k vybraným otázkám v rámci daňového přiznání, například aplikace osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí, určení nabývací hodnoty, kontrola příloh k přiznání, ...


ZÁKLADNÍ PRAVIDLA K PŘIZNÁNÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí) nemá zdaňovací období.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí se podává nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k nemovité věci, nebo vklad práva stavby, nebo vklad správy svěřenského fondu.

Poplatník je povinen platit daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy ve výši 4 % sjednané ceny.

Záloha je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání.

Je-li daň z nabytí nemovitých věcí vyšší než záloha, je rozdíl mezi daní a zálohou splatný ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru.