DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ (DAŇ Z NEMOVITOSTÍ)

NABÍZENÉ SLUŽBY K PŘIZNÁNÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Zpracování a podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí).
Kontrola daňového přiznání připraveného klientem.
Poradenství k vybraným otázkám v rámci daňového přiznání, například aplikace osvobození od daně, určení základu daně, koeficienty,...


ZÁKLADNÍ PRAVIDLA K PŘIZNÁNÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Daň z nemovitých věcí se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována.

Zdaňovacím obdobím daně z nemovitých věcí je kalendářní rok. Ke změnám v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží.

Daňové přiznání se podává do 31. ledna zdaňovacího období.

Daňové přiznání daně z nemovitých věcí se nepodává, pokud je poplatník podal na některé z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla vyměřena či doměřena na některé z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně.